BYGGEKONTROLL

Ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør kan du unngå kostbare overraskelser.

En byggekontrollør skal påse at håndverkere utfører tilfredsstillende arbeid til avtalt tid og at sluttproduktet blir fagmessig godt.

Byggekontrolløren er byggherrens representant og har normalt ansvar for kvalitet, framdrift, økonomi og HMS.

 

Hvordan utføres byggekontroll?

  • Gjennomgang av leveringsomfang og byggekontrakt. Dette for å få kontroll med uavklarte leveranser og kostnader som må hensyntas
  • Tilsyn ved ferdig mur før tilfylling
  • Tilsyn ved lukket råbygg
  • Tilsyn ved utvendig kledd bygg
  • Tilsyn ved innvendig isolert og foliert bygg
  • Tilsyn ved malerklart bygg og ved eller like før overlevering

Hvilke bygg trenger byggekontroll?

  • Nye boliger og leiligheter der du er byggherre
  • Ved fornying og rehabilitering av eldre boliger
  • Ved rehabilitering og utbygging i borettslag og sameier
  • Ved reparasjoner og gjenoppføring etter byggeskader

 

Det kan utføres både enkel og omfattende byggekontroll alt etter hva slags kontrakt som foreligger og hvem som er entreprenør. Er det en anerkjent entreprenør med gode kvalitetssikrings-systemer og faglig god prosjektledelse, vil en forenklet byggekontroll være tilstrekkelig. Byggekontrolløren er fagkyndig og vil være et viktig ledd mellom entreprenør og byggherre.

 

Ansvar for byggeforskrift

Det er du som eier som har ansvar for at de forskriftene som var gjeldende da bygget ble oppført er oppfylt. Er det forskriftsmangler ved din bolig, kan man påregne å måtte gi prisavslag til en framtidig kjøper.

Kravene er i dag relativt strenge og byggebransjen må ta hensyn til kravene som skal oppfylles gjennom praktisering av den nye Plan og bygningsloven.

Kostnader med byggekontroll er små i forhold til den trygghet det gir. Utførende håndverker er normalt mer oppmerksom på kvalitet i de tilfeller det finnes en byggekontrollør i prosjektet.

For ordens skyld presiseres det at det er en utbredt misforståelse at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden. Dette ansvaret tilligger entreprenøren og den som har ansvarsrett.
I siste instans er det du som byggherre som bærer det hele og fulle ansvar.

 

 

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS