FORSIKRINGSSKADE PÅ BOLIGEIENDOM

Ved en forsikringsskade foretar vi skadestedregistreringer og nødvendige målinger. 
Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse av hendelsesforløp, skadeårsak, skadeomfang, førstehjelp og reparasjonstiltak. Det beregnes normale reparasjonskostnader og om reparasjon medfører verdiøkning.

Byggtakst Nord AS er godkjente av de fleste forsikringsselskaper som forsikrer eiendom i vår landsdel, samt Norsk Naturskadepool for skadetaksering og skadeskjønn. 
Dette gjelder både for privatforsikring og næringsforsikring.

 

Hva gjør man når skaden inntreffer?

Når skaden inntreffer må gjenverdier sikres og skadebegrensing igangsettes. Dette gjelder også for innbo og løsøre.

Det er svært viktig å kunne dokumentere skadeårsak og skadeomfang når skaden ble oppdaget, for eksempel ved fotografering og avmerking på plantegning eller skisse. Dette er helt påkrevd dersom reparasjoner igangsettes før takst avholdes. Om man er usikker bør man ta kontakt med forsikringsselskapet.

Totalskade på bygning - skadeskjønn

Om skaden er så stor at den betraktes som totalskade, vil det ofte være praktisk å gjenoppføre en ny bygning som er tilpasset dagens krav og behov.

For den som er rammet vil det i de fleste tilfeller være mest gunstig å bruke skadeskjønn som oppgjørsform. Da beregnes verdien av den skadde bygning med tillegg av kostnader til de nyeste forskrifter. Skadelidte får bruke denne sum til å føre opp en ny bygning til samme formål. Innredning og størrelse kan være etter skadelidtes ønske. Bygges det større og dyrere må skadelidte dekke ekstrautgiftene til dette selv. Se Skadeskjønn.

 

Fukt- og vannskader

Mange fukt- og vannskader har sin årsak i planleggings- og utførelsesfeil, og slike skader dekkes normalt ikke av husforsikringen.

Av vannskader er det flest lekkasjer fra rør og utstyr som dårlige koblinger, vaske- og oppvaskmaskiner, klosetter, servanter og hagekraner. Slike skader skyldes ofte manglende eller dårlig ettersyn. Rør som føres gjennom rom som ikke er frostisolert kan medfører frostskader vintertid.

Nedbør kan trenge inn gjennom tak og utettheter i fasader, f.eks. rundt vinduer, inngangspartier og i tilstøtende utspring som tilbygg, karnapper etc. Nedbør kan også komme inn i bygninger via tilbakeslag fra tilstoppet overvannssystem, langs grunnmur eller inn gjennom kjellerdører som følge av at dreneringsrør er tilfrosset.

Boliger som har inngang i sokkel har ofte problemer vinterstid med å holde dreneringsavløp frostfritt. Dette medfører tilstopping av is, og nedbør blir dermed ikke transportert vekk. Resultatet er at fukt- og vann bygger seg opp langs grunnmuren, danner trykk og trenger inn i boligen. Slike skader kan være alvorlige om de ikke oppdages tidlig nok.

Under kategori nedbør følger normalt regn, snø og ispress.

Det er mange takskader som har medført deformasjoner på grunn av snøtyngde, brudd på tak som følge av isoppbygging, samt at mange hus har fått skader ved ispress, noe som er væravhengig og vanskelig for huseier å hindre.

Varmegjennomslag, rim og manglende lufting av isolerte skråtak er også et problem for mange.

Vann som trenger inn i bygningen danner grobunn for mugg og soppvekster, noe som forverrer inneklimaet . Astmatikere og andre som er allergiske mot for eksempel muggsopper blir da syke. Se Muggsopp.

Det er meget viktig at fukt- og vannskader blir tatt hånd om på en faglig måte så tidlig som mulig.

 

Innbrudd og hærverk

Med innbrudd menes at ”en hindring forseres”, for eksempel at en dør eller vindu blir brutt opp. Innbrudd må meldes til politiet, når tap av gjenstander og ting meldes til forsikringen.

Med innbrudd følger også hærverk. Når det er begått innbrudd av ”ureine” personer må man rengjøre bygningen for mulig smitte. Dette er noe forsikringsselskapet ofte er klar over, og som vi anbefaler skadelidte å ta hensyn til når innbrudd meldes.

 

Naturskader

Naturskader er blant annet storm, ras, skred, flom og stormflo. Disse skadene reguleres av en felles poolordning (Norsk Naturskadepool NNP) for alle forsikringsselskapene. Ved store skader der mange forsikringstakere er berørt, koordineres skadetakseringen for å øke effektiviteten.

 

En annen form for naturskade er vann og flom fra bekk eller elv som skader terreng, mark og skog. Slike skader hører ikke inn under Norsk Naturskadepool, men bidrar inn under det som tidligere var "Naturskadefondet", men som nå reguleres av Landbruksdepartementet.

 

Brann

Brann menes ”ild som er kommet løs” og brann skal meldes til politiet. Med brann følger ofte store vannskader. Er det benyttet sjøvann til slukking, følger ytterligere problem med salt. Deretter kommer følgeskader som sopp, mugg, røyklukt etc.

Når utstyr og innbo utsettes for høy relativ fuktighet oppstår det irr- og rustskader på metaller som sjelden kan repareres tilfredsstillende.

Når PVC-holdig materialer brenner, f.eks. isolasjonsmateriale på kabler og ledninger, inneholder røyken aggressive avfallsstoffer som kan forårsake store skader på elektrisk materiell og utstyr. Slike skader kan begrenses, men man har relativt kort tid på seg i starten.

Generelt ved brannskader må spesialkompetanse inn så snart som mulig hvis det skal være mulig å redde verdier.
Ved større brannskader er det ofte at skadene fastsettes ved skadeskjønn. Dette gjelder også maskiner, innbo og løsøre. Se Skadeskjønn.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS