MUGG, SOPP OG RÅTE

Vannskader og fuktighet i bygninger er grobunn for mugg. Mugg i boliger kan gi problemer i form av utvikling av astma/allergi. Selv om muggsopp er en del av den ”normale floraen” både inne og ute, vil fuktighet kunne gi vekst som forstyrrer den naturlige balansen. Dette vil i svært mange tilfeller gi inneklimaproblemer.

Den mikrobiologiske aktivitet er normalt ikke synlig. Det må brukes spesialutstyr både for målinger og analyse. Gjennom analyse får man greie på tilstanden for de områder det er tatt prøver fra og heretter vil tiltak kunne settes i verk.

Kilder til uønsket mikroorganismer kan være:

Gamle, ureparerte og nye vannlekkasjer

Høy luftfuktighet/dårlig ventilasjon (vindusventiler er ofte ikke nok)

Kondens

Innebygd fuktighet (byggfukt)

Utettheter i taktekket og fasadekledninger

Ventilasjonsanlegg som mangler rengjøring

Møbler og inventar som avgir mugg

Stillestående vann i luftfuktere

 

Man må videre være klar over at muggsopp forårsaket av f.eks. en fuktskade, kan gi problemer i lang tid etter at fuktigheten er fjernet.

Mange kjenner igjen såkalt ”svertesopp” i vinduskarmer, på tapeter, gulvlister etc. i rom med dårlig ventilasjon og lite oppvarming, eksempelvis soverom mot tilfylt terreng.

Sporer fra muggsopper kan normalt påvises i luften i alle miljøer. Forekomsten varierer sterkt med årstiden. I uteluften finner man for de fleste typer det høyeste antallet på sommeren og høsten. Hvis sporekonsentrasjonen er høyere i inneluft enn i uteluft, kan det være et signal om muggvekst på innvendige overflater. Det samme kan være tilfelle dersom en type muggsopp som ikke fins utendørs er dominerende innendørs. Muggvekst innendørs henger sammen med fuktighet (over 70 % RF i materialets overflate). God næringstilgang (f.eks. støv og skitt) og mørke fremmer muggvekst.

 

Stillestående vann med næringsstoffer kan føre til bakterievekst.

 

Hva sier forskriftene og hva er grenseverdier

Fukt og råteskader skal ikke forekomme.

Synlig muggvekst og mugglukt skal ikke forekomme (noen norm er ikke fastsatt).

 

Byggforskriftene (§8-37, 1997):

"Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg, soppvekst eller andre hygieniske problemer" --- "Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbyggingen/forseglingen at det ikke oppstår problemer med vekst av mikroorganismer, nedbrytning av organisk materialer og økt avgassing."

Helsetilsynets retningslinjer:

"Patogene mikroorganismer bør ikke forekomme. Nivået av andre bør være så lavt som mulig"

(Statens helsetilsyn IK- 2462 og IK-2489).

 

Forskrifter for miljørettet helsevern i barnehager og skoler, §19:

"Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene skal ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer".

(Sosialdepartementet I-0848B).

 

Hvordan kontrollere om det er muggsopp i lufta

Det tas først en referanseprøve av utelufta som det ventileres med. Deretter tar man prøver inne på relevante steder. Prøvene dyrkes videre frem hos et lokalt laboratorium i Tromsø. Etter ca. en uke er resultatet klart. Resultatet vil avgjøre hva som må gjøres videre .

 

Anbefaling før salg av bolig og leilighet

Har man mistanke om at det er mugg i boligen som skal selges, er det lurt å få utført en muggprøve i tillegg til Boligsalgsrapport med verditakst. I følge avhendingsloven har kjøper rett til å foreta muggmåling og evt. påberope muggsopp som en skjult mangel.

For leiligheter i borettslag tilbys muggmåling i tillegg til eierskifterapport.

 

Muggmålerintrumenter

Aquaria Microflow er et instrument for måling av muggsopp og bakterier i luft. På instrumentets topp anvendes en såkalt Petriskål (90mm). Instrumentet suger et bestemt luftvolum gjennom apparatet, og det vil nå avsettes partikler på en overflate (Petriskål) med næringsagar. Disse skålene sendes inn til miljølaboratoriet hvor de så settes til innkubering. Levende muggsoppsporer vil nå vokse til synlige kolonier etter 3-7 dager. Dersom identifikasjon er ønskelig vil disse koloniene telles og mikroskoperes på laboratoriet slik at man kan få en fullstendig rapport av funnene. Der vil det også fremkomme om de muggsoppartene som ble funnet er skadelige.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS