SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. 
Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Det er forsikringselskapets plikt å informere om denne oppgjørsformen når skaden er av en viss størrelse.

Bakgrunnen for opplysningsplikten er at du som forsikringstaker kanskje ønsker å endre på bygget ved reparasjon. Ved bruk av skadeskjønn står man friere til å reparere slik man ønsker.

 

Slik foregår et skjønn

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

Sakkyndighet og uavhengighet/objektivitet avklares før det fastsettes dato for skjønnsetting.

Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for "setting av skjønnet", gjennomgang av oppgaven osv.

Det foretas befaring i/av den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.

Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger i tråd med mandatet skjønnsmennene fikk fra forsikringsselskap og forsikringstaker i skjønnsmøtet.

Forsikringstakers rettigheter:

Forsikringstaker og forsikringsselskap er likeverdige parter og kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn. Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker å gjøre endringer. Det er da mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Forsikringstaker får da et beløp til rådighet som kan brukes til å reparere eller bygge opp en tilsvarende bygning på skadestedet til samme formål.

Skjønn er den mest fleksible og praktiske måte å gjøre opp en større skade på.

 

Hvem betaler for skjønnet?

Hovedregelen er at hver part dekker egne kostnadene til skjønnet. Når det er forsikringsselskapet som forlanger skadeskjønn på privatforsikring har det nærmest blitt en regel at selskapet tilbyr seg å betale alle kostnadene.

 

Byggtakst Nord AS benyttes ofte i skadeskjønn. Vi har nødvendig kunnskaper i vilkår, samt faglig bakgrunn og godkjenning i NITO Takst på området skadeskjønn.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS