TERMOGRAFI - UTETTE BYGNINGER

BlowerDoor måler luftlekkasje, og termografering med IR-kamera finner ut hvor lekkasjene er. Å bruke termografi kombinert med undertrykksmåling er en sikker måte å dokumentere om bygningene oppfyller de forskrifter som gjelder for den aktuelle bygning. Kravene er avhengig av når bygningen er oppført.

 

Bygninger skal være tette

Det stilles krav i byggeforskriftene om at bygninger skal være så tette at:

Effekten av varmeisolering ikke reduseres ved utilsiktet luftgjennomstrømning.

Fukt ikke trenger inn og reduserer bygningsdelens varmeisolerende evne eller forringer bygningens levetid.

Inneklima ikke påvirkes negativt og det ikke oppstår sjenerende trekk.

 

Målinger skjer etter NS13829.

Luftlekkasjer har vesentlig betydning for bygningers energiforbruk og komfort.

Luft siver inn gjennom sprekker og materialer i huset. Stoppes lekkasjene, kan energiforbruket reduseres opp til 30% i følge forskning.

Luftlekkasjer kan også føre med seg betydelige byggskader som fukt, mugg og sopp.

 

Bygningers svake punkter

Bygninger er sammensatt av forskjellige komponenter, mange sammenføyninger og overlappinger, samt tekniske installasjoner som gir rom for lekkasjer. Boligens svake punkter er sammenføyninger i yttervegger, der delevegger møter yttervegg, himlinger, etasjeskiller, vinduer, dører, rørføringer og skjult el. anlegg i yttervegger. Skorsteiner og luftekanaler, samt luker til kaldloft og til uoppvarmet kjeller har også stor lekkasjepåvirkning.

 

Hvem har ansvaret?

Ifølge byggeforskriftene er det krav til byggeleverandør om egenkontroll ved utførelse som dokumenterer at bygninger oppfyller forskriftene. Bygninger i Norge har siden 1970-tallet hatt krav til isoleringsevne og maksimalt tillatt luftlekkasje, men det blir sjelden utført noen kvalitetssikring fra byggeleverandører på dette. Innen vindtetthet, isolering og lyd kreves egnet utstyr, og derfor blir egenkontroll oftest utelatt.

 

Vi anbefaler derfor eier å få bygningen dokumentert før garantien utløper.

 

Byggtakst Nord AS har utstyr for å utføre denne type kontroll. Dersom resultatet viser at bygningen ikke tilfredsstiller forskriftene kan man søke regress hos leverandøren, også for kontrollkostnadene.

 

BlowerDoor - Hvordan måles tetthet i bygninger?

Prinsippet for å kontrollere bygningers tetthet er å sette bygningen under vekselsvis over- og undertrykk og samtidig måle hvor mye luft som lekker gjennom utettheter. Bygninger skal ventileres, men dette skal være kontrollert gjennom ventiler eller ventilasjonsanlegg.

 

Når måling utføres må:

 • Ytterdører, vinduer, ventiler og luker lukkes. Interne dører mellom de oppvarmede rom som skal måles må holdes åpne.
 • Ovn- og peisdører med tilhørende åpninger lukkes.
 • Mekanisk ventilasjon og kjøkkenventilator må avstenges.
 • Vannlåser må være fylt med vann.

 

Termokamera – Hvordan fungerer dette?

For å lokalisere luftlekkasjene, er termografering den optimale kontrollmetode.

Termokamera (IR kamera) registrerer temperaturforskjell ned til 0,06ºC.

Objekter som har overflatetemperaturer høyere enn - 273 Co sender ut varmestråling.

Slik varmestråling kan bare oppfattes med øynene ved hjelp av termografiutstyr som omgjør strålingsintensiteten til farger og benytter en fargeskala som skjelner mellom de ulike temperaturer. Når en retter et Termokamera mot en bygningsdel vil noe av strålingen passere gjennom utstyres optikk og registreres. Strålingens intensitet er avhengig av overflatens temperatur og strålingsegenskaper.

 

For å termografere bygninger må man vite mye om byggeteknikk og kjenne til hvordan varmestråling opptrer i bygninger. Målinger av bygninger skjer normalt etter NS-EN 13187.

For kontroll av feltisolering bør man ha temperaturforskjell på minimum 15oC. For å lokalisere uønskede luftlekkasjer er det nok med temperaturforskjell på ca. 5oC.

Termografering bør planlegges nøye før start, bl.a. ved å registrere ute- og innetemperatur, trykkforhold, varmekilder som kan innvirke, samt hensynta solstråling.

 

Termografi/IR-teknikk kan brukes til å:

 • Påvise bygningens tilstand med hensyn på isolasjon og kuldebroer.
 • Påvise mulige skader som følge av fuktighet i isolasjon.
 • Lokalisere kilder for trekk
 • Vise tilstanden og varmefordelingen til sentralfyringsanlegg, takvarme, elektriske varmekabler og vannbåren gulvvarme.
 • Avdekke overoppheting av elektrisk komponenter og fordelingsutstyr
 • Kontrollere temperaturfordeling i pipeløp i fyringssesongen.
 • Påvise omfang av vannlekkasjer, lekkasjer i produksjonsanlegg, påvise varmesystemer mv
 • Registrere varmestrømmer til oppvarmede flater i biler, båter, campingvogner
 • Påvise nøyaktig posisjon for nedstøpt kabel eller varme/kjølerør
BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS