UAVHENGIG KONTROLL I TILTAKSKLASSE 1

Den 01.01.2013 trådte reglene i kraft om obligatorisk uavhengig kontroll ved oppføring av byggverk. Bl.a. er det krav på boliger om uavhengig kontroll for tetthet i klimaskjermen (lufttetthet), og våtrom. Hensikten med reglene er å gjennomføre kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser slik at byggefeil unngås.

Kontrollfunksjonen skal gjøres av et uavhengig foretak som kan dokumentere at det ikke har noen økonomiske bindinger til partene i byggeprosjektet. Etter kontrollen er utført skal kontrollforetaket levere en kontrollerklæring.

Byggherre/tiltakshaver har ansvaret for å bestille godkjent kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen. Dette kan skje i samarbeid med ansvarlig søker.

Byggtakst Nord AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1. Vi har gjennom våre kontroller sett at kravet til slik kontroll absolutt var nødvendig.

Vi utfører uavhengig kontroll for eneboliger, 2-mannsboliger, leiligheter i flere etasjer, fritidsboliger med flere enn en boenhet osv.

Det er av betydning at ansvarlig søker plasserer lufttetthet og våtrom i tiltaksklasse 1 selv om andre deler av bygget kan vær i høyere klasser.

 

Lufttetthet

Den som har uavhengig kontroll av lufttetthet skal kontrollere at tetthetsmålinger er gjennomført av utførende, og kontrollere at resultatet av tetthetsmålingen ligger innenfor forskriftskravet.

 

 

 

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS