VERDITAKST

Man trenger verditakst når man skal bygge nytt, bygge om, selge eller kjøpe, foreta skifte eller refinansiere lån.

Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket. Ved befaring blir areal kontrollmålt.

For eiendommer som skal selges anbefales tilstandsrapport med arealmåling og verditakst.

Gyldigheten av en verditakst, sett ut fra dagens svingende marked, er 6 måneder.

Dokumenter som skal framlegges ved taksering

Plan- og fasadetegninger

Målebrev/skylddeling som angir tomte eller jordareal. Alle bruksnummer på landbruk og kart som viser teiger er nødvendig

Utskrift fra grunnbok

Festekontrakt og gjeldende festeavgift

Forsikringspolise

Offentlige avgifter og eiendomsskatter

Kontrakt for utleie og leieinntekt

Opplysninger om reguleringsforhold og endringer som er i gang

Ved taksering av eierseksjoner bør oppdelingsbegjæring foreligge

 

Takstrapporten

I takstrapporter angis mandat og forutsetninger i takstens rubrikk for premisser. Her beskrives også vår uavhengighet til oppdragsgiver og at vi følger takstbransjen sitt etiske regelverk.

 

Gyldige takstskjemaer

Kun takstskjema med gyldig QR- kode er å anse som gyldig dokument.  Oppdragsgiver plikter å gjennomgå dokumentet og gi tilbakemelding om forhold som åpenbart er feil.  Overfor 3. person er det alltid eier som er ansvarlig for at opplysninger som gis i dokumentet er kontrollert og riktig.

 

Database

Byggtakst Nord AS er tilknyttet en database som viser prisutviklingen for eiendommer. Denne database er et viktig verktøy i våre arbeider.

 

Bygningsmessig

Den bygningsmessige beskrivelse er kun beskrevet i store trekk og uttrykker bygningens tekniske oppbygging. Beskrivelser er ikke på detaljnivå.

 

Teknisk vurdering

Eiendommer forringes over tid.  Dels forringes overflatematerialer av bruk og slitasje, dels av farge, trend og umodernitet. I tillegg er det ulik levetid på enkelte materialer som er brukt i bygningen.

Med utgangspunkt i en forenklet vurdering av hoveddelen i bygningen, vil et tilnærmet riktig verdifradrag fremkomme i forhold til nytt.

 

Arealbenevnelser

Arealbenevnelsene er i tråd med Takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger. Denne fraviker fra andre arealbenevnelser.

 

BTA = Bruttoareal – er areal av måleverdige deler be-grenset av ytterveggs utside.

 

BRA = Bruksareal – er areal av bruksenheter og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger.

 

BYA = Bebygd areal – er det areal som bygningen opp-tar i terrenget, inklusive balkonger. (Fotavtrykket).

 

P-Rom

Er måleverdig rom som benyttes til kort eller langt opphold.

 

S-Rom

Er rom som er måleverdig og som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

 

Leieinntekter

Dette er normale leieinntekter ved utleie og beskrives nærmere i takstdokumentet.

 

Driftsutgifter

Dette er normale driftsutgifter til forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, festeavgifter, evt. fellesutgifter og normale vedlikeholdsutgifter for denne type bygning.

 

Byggekostnader

Dette er kostnader ved å føre opp bygningen som et nybygg i dag, men hensyntatt byggets opprinnelige forskriftskrav.

 

Verdireduksjon i teknisk vurdering

Her er ført opp et skjønnsmessig beregnet verdifradrag for elde, slitasje osv. for bygg som ikke er nyoppført.

 

Tomteverdi

Tomteverdien omfatter markedsprisen for tomt med tillegg av opparbeidelse og påkostninger som veg, vann, avløp, strøm og tilknytningsavgifter. Hellelegginger, støttemurer, utv. lysarmaturer, gjerde, flaggstang og andre ting av varig verdi medtas også.

I leilighetsbygg er verdien av fellesareal og evt. felles bod og biloppstilling medtatt i tomteverdien.

Der etterspørselen i området er svært høy, vil det være nødvendig å øke tomteverdien med et tillegg for attraktivitet.

 

Eiendommens tekniske verdi

Eiendommens tekniske verdi er summen av byggekostnader m/verdifradrag og tillegg av tomteverdi. I attraktive strøk er tomteverdien høy.

 

Markedsverdi

Dette er den verdi vi mener eiendommen eller andelen kan omsettes for på takstdagen. Dette vil si den pris flere interesserte kjøpere er villig til å betale. Vi tar ikke hensyn til noen som med særinteresse er villig å betale høyere pris.

Til hjelp i denne vurdering benytter vi database som gjengir faktiske priser på solgte eiendommer i samme område.

 

Tilstandsrapporter

For eiendommer som skal selges, anbefaler vi tilstandsrapporter med verditakst. Et slikt dokument opplyser om tekniske detaljer som er av høyeste interesse for kjøper. Tilstandsrapport er også påkrevet fra noen eierskifteselskaper dersom eierskifteforsikring ønskes tegnet.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS